10 zɪa Ļi egĸɪi Aqģ v

1.     AA zPA: PgĨAZ ivA Aii CAvZg iu jA QvA DA D vA A jA ۯA.

2.     t g v ģP vuA A: PgĨA Az D ZPA zsA Z; PgĨA zsA D d EAUAv zã vsg Pqģ q D v gZg AAii. A v DA v vg g.

3.     v Ĥ vg g vz Pgƨ AgZ zQuP G g, D vg DAUAv KP Pƥ sgA.

4.     ga Ļi PgĨA Gn D AgZ Ag g. AgAv Pƥ sgA D DAUAv ga Ļi sgƣ D.

5.     PgĨAZ PmAZ De sAii DAUAv AiiAv DAiv; zzg zê GAiiۣ DAiv v v sɣ v DAiv.

6.     ZPA zsA D PgĨA zsA D Ge Pq, CA vuA t g v ģP AUA vz, v Zģ JP ZPZ UP g.

7.     PgĨA zs JP PgĨ D v PgĨA zsA D GeA q D vAv E Pqģ t g ɸ v ģZ vAv W; t g Ĥ v Ge Wɪ sAii Uɯ.

8.     PgĨAZ PmA Az ģZ v P KP v ۯ.

9.     AA zPA: PgĨAZ UP Zg ZPA DA; gP PgĨZ UP JPP ZP. ZPA ghļԽv utAiiaA PɰA vA ۰A.

10. ZgAAi DPg KPZ D D ZP vg ZP D sɣ wA ۰A.

11. vAZ ZgAAii A ZAP evA D v wA D wA; Ug e ɣ PA ZP sq Pgģ DA, v ɣ GgA ZPA vZ m vA; v wA D wA.

12. vAa V Pq, vAa m, vAZ v, D vAaA ZPA, u ZAA ZPA, A VA sAtA zƼA sgA. ZPAP sA, A G PɯA vA iP PA DAi̯A.

13. *

14. gP tP Zg vAqA DA; AiiP PgĨZA vAq, zĸP ģZA vAq, wP AZA vAq D ZP UgqZA vAq.

15. Pgƨ Gm. AA Pɨg AAi zUg ɯ t Z v.

16. Pgƨ v ZPAAii vAZ U vA. Pgƨ zsj x Aii gAP D  Pm Ggۣ, vAZ UP DA ZPA WAA Av.

17. Pgƨ xAۣ ZPAAii xAA, Pgƨ Aii gۣ ZPAAii vAZ gg Aii jA; QvP tAiiAZ Cv vAZ xAAii D.

18. vz ga Ļi AgZ A sAii j D PgĨAZg g.

19. PgĨA D Pm Gg D e zƼA Pg v zsj x Aii g; v Aii gۣ vAZ UaA ZPAAii Aii UɰA. gZ AgZ GzAwZ zmZ ñzg Pq v g, D EAiįZ zɪa Ļi vAZ Aii D.

20. AA Pɨg AAi zUg EAiįZ zɪ Az ɯ t Z v; D v Pgƨ u iP Pv eA.

21. gP tAiiP Zg vAqA DA D Zg Pm D, D vAZ PmA Az ģAZ vA P v D.

22. vAaA vAqA AA Pɨg AAi zUg AiiA v vAqA QA ۰A. gP t z Pg v.