11

1.     â zjAiĸZ gdmZ Aii g A vP PĪP D WmAii A vZ A gA.

2.     D DvA A vP v Um PgA: AiiAv DP vU gAii Gv; u Zƪ UA Uø Dۯ D D UøPAi A v evZ, VøZ U geAZg v ghe Pgۯ.

3.     GAv KP gAii Gv D v q z gdn ZAiۯ; DP eAii vA v Pgۯ.

4.     va qv v, vZA ge sAmƣ Zg A vZ Am ev, u vZ AvwP vA ļA , vZ v S Dۣ vA DA wvA DA . GAv vZ geZ v ev; vA gAP ļۯA, Aii vZ AvwP.

5.     GAv zQuZ gAii ev, u vZ sqgA A JP vZ Zq ev D vZ ie q ieZg gdn ZAiۯ.

6.     xq gA GAv v KP Pgg Pgۯ D Pgg yg PgAP zQuZ gAiia zsĪ GvgZ gAiiA Aiv. u wa wZ vAv Gj , D va Avv vV . wP gã Pgۯ, wP, wZ jgP, wZ sUP D wZ zzP. ɪ Pg

7.     wZ A x KP sAm vZ eUg Gv. v ʣ gzs ghdAP sAii gۯ D GvgZ gAiiZ PmAv vg gģ vAZg dAii gۯ.

8.     vAZ U zɪAP vAZ wA D gĥZ D sAUgZ ƯP DAiݣA A v m P JfP gۯ. xrA gA v GvgZ gAiiZg DPu PgAP Z .

9.     GAv GvgZ gAii zQuZ gAiiZg zsq Wۯ, u vuA D zɱP nA ZA qۯA.

10. u vZ v gheP DAi ev D KP q ʣ di Pgۯ. vAZ zs  JP gheP sAii gģ D jA sqA gۯ, D GAv nA Aiv. v v gheP DAi ev D vZ Pm AiiAv ۯ.

11. A zQuZ gAii gU lۯ D GvgZ gAii gzs ghdAP sAii gۯ. GvgZ gAii Pq KP q ʣ Dg, ʣZg zĸ dAii gۯ.

12. ʣZ v ev; v dAi۪Av ev; vZA Pe U sgۯA D v egAZ egAZ Ag Pgۯ; vj, v e Gg .

13. QvP GvgZ gAii v KP q ʣ di Pgۯ, AiAZ q, D xq gA GAv v KP q sǪ D sg gheiV Wɪ sAii gۯ. 

14. v ɼg eAi du zQuZ gAii gzs Glۯ. ve P zs dz Ĥ Glۯ D CA KP z RgA evA. u v ĥs eA Av.

15. GAv GvgZ gAii AiĪ q Wۯ D Wm PɯA Pmg ã Pgۯ. zQuZ gAiia sǪ vZ sq PgAP Q ; vZ AZģ Pq ghegAP AiiAv vZ gzs gAP Pv A .

16. u vZ gzs Aiv v JP DP eAii vA Pgۯ D PuZ vZ sq Pg . Azg zɱAv v DA ܣ Wv D U zñ vZ v S ev.

17. vZA UA ge v D Dã PgAP Aiīv; v vZ Pq KP Pgg Pgۯ D vZ geZ Pg Swg JP AiP vZ Pq U Pgģ v; u A Aid ĥs eAA vZ sAiiP qA .

18. GAv v AP v D vAZ zs eAi ã Pgۯ; u KP ãw vZ APg qۯ, Aii, vZ APgZ jui vPZ sUAP v.

19. vz v D S zɱZ PmAA v, u v Dz qۯ D v PɢAZ v A ļ .

20. GAv vZ eUg DP Gv. v ʨs g geAv JP zAq įgP zsqۯ, u, qAiAv gheAv Aii vj, VAZ vZ ev.

21. vZ eUg KP m Ĥ Gv. ge vP Ľ , u ZgA v Aiv D AvA ge ã Pgۯ.

22. sǪ vZ Pg g Ʈv, vAZ D PggZ sqgZ AiiAv v ev.

23. e vZ Pq Pgg Pg, vZ Pq v Wv g Pgۯ D vZ P xqZ du Dg, v ev.

24. AvZ sê z zɱAP v ZgA Aiv, D ŪeA PɢAZ PgAP vA v Pgۯ D D duAP m D zsA Alģ v. v PmAZg DPu PgAP iAr Pgۯ, u xqZ P AiiAv.

25. D U Pۣ D zsAii KP q ʣ Wɪ zQuZ gAii gzs Glۯ. zQuZ gAii q D sê ʣ A gheP zAۯ; u vP dAii ļA , QvP vZ gzs iAq ev.

26. gAiiZ eɪAv sU Wv ĤZ iAq Pgۯ. v vZA qۯ, vZ ʣZg dAii gۯ D eAiiAZ Ag ev.

27. zU gAii Aii PgAP aAvۯ; v JPZ eg eɪP ۯ D JPP sn igۯ. u A UA s evA, QvP CAv ɪ Pg AiA Dۯ.

28. q Av A v D zɱP v Aiv, u vZA Pe v Pgg gzs DۯA. v DP eAii vA Pgۯ D D S zɱP vv.

29. ɪ Pg v v zQuP Aiv, u Dz jA eAA .

30. QvP QwêiaA vgA vZ gzs AivA D v zsAii Aqģ nA gۯ. Pzs sgƣ v v Pgg gzs gۯ; v zñP AiĪ v Pgg AqAZA Gvg DAiv.

31. vuA zsq ʤP Ag D PmA sAiۯ, m êi藺Ai v Az Pgۯ D PAma C w xAAii Ggۯ.

32. Pgg qv vAPA v AvA sĮAiۯ; u D zɪP g e yg Gg۰ D PAiiP zA۰.

33. P zs eu eAiiAP z AUۯ; u xq P AiiAv P zs xq du vj D Ge gۯ, Azt£ D n Pv.

34. v jA Pv, vAPA E Dzsg ļۯ; eAi du Pmu vAZ A ļۯ.

35. euA zs xq du gۯ; jA CAwi P AiiAv vAa jP ev, v v D ev; QvP ɪ P AiA DP ü D.

36. gAii DP eAii vA Pgۯ. v DPZ g Pgۯ D Du RAAiiZ zɪ Zq q u Rۯ D zɪAZ zɪ gzs AzaA GvA GAiۯ. PzsZ P A AiiAv v ĥs ev, QvP v PɯA vA z evA.

37. v D ŪeAZ zɪa AiiAP UZ zɪa zĸ RAAiiZ zɪa Pg , QvP Du vAZ q u v Rۯ.

38. APA i A z v PmAZ zɪP i v; D ŪeAP MP v zɪP v sAUg D gĥ, gvA D PtPA i Pgۯ.

39. v Av PmZg P zɪZ Dzsg DPu Pgۯ. vZ Pg PgۯAP v Uø Pgۯ, vAPA eAiiAZg Cw ɪۯ D zq Wɪ sAAi Am Pgģ v.

40. CAwi Pg zQuZ gAii vZg DPu Pgۯ. u GvgZ gAii gz, Wqɸg D vgA Wɪ vĥ ɣ vZg zsq Wۯ. v zɱA gzs sqA gۯ D D sɣ Gv v.

41. v Azg zɱAv vg gۯ D P egAZ egA gģ qۯ. u Jzƪi D ƪ D DvAZ zs sU vZ vAv qѣAv.

42. v zɱAZg D v Ggۯ D JfZ zñ AiiA DP mA P .

43. v sAUgZ D gĥZ AZ D JfZ U AvZ zs ev D AiiZ D JyAiƦAiiZ P vZ m Pgۯ.

44. u GzAw D C۪ x DAi R vP DPAv sgۯ D v gU mƣ eAiiAZ PgP sAii gۯ.

45. gg v D vA v zAii D Azg v AiiAv Wۯ. vj vZ CAv ev D PuZ vZ DzsgP AiA .