AiįZA AiA ŸP

Aiį D

gdmZA ܥ

 

8 EAiį KP gAii iU

1.     D ivg Aig Aiį D vAP EAiįZ AiiPv Pɯ.

2.     vZ iq vZA A eAiį, D vZ zĸ vZA A CAii. v AigɨAv AiiPv e߸.

3.     u vZ v vZ mA Z Av. vAtA D sAi zģ AZ Wv D Aii gzs tAii .

4.     zPģ EAiįZ U iq JPAAii e D giAv AiįA DAi.

5.     vAtA vP A: vA DvA ivg eAii D ve v ve mA ZAv. zPģ g U gAP Dv v jA Dg gdn ZA DiAAii KP gAii AiP Pg.

6.     Dg gdn ZA DiA KP gAii . - CA vAtA iUA vA AiįP gA UA . zPģ vuA g VA x PɯA.

7.     D g AiįP A: P vP AU vA UA DAii. vAtA e Aii, Ug e wgg Pɯ: AA vAZ gAii e߸A vAPA P.

8.     AA vAPA JfAwA qA v x De AiiAv vAtA iP Aqģ P zɪAa ɪ Pɯ. dA vAtA iP PɯA, vA vPAii wA Pg۰A.

9.     vA DvA vAtA iUA vA Pg; u vAPA ZvAii AU D vAZg gdn ZAiۯ v gAii QvA Pgۯ u vAPA ZvAii .

10. D Pq KP gAii iU PP Aiį gaA GvA Pv PɰA.

11. vuA vAPA A: vĪg gdn ZAiۯ v gAii CA Pgۯ: v vĪi vAP gģ vAPA D gxAZ D WqAZ ɪP Aiۯ D v gxA Pg zsAۯ.

12. v vAPA eg-eg D ߸-߸ ʤPAZ diAZ sqj ɪۯ. v vAPA DA vAsmA PƸAP D AAP, DA gheaA vgA D gxAZ i vAiig PgAP Aiۯ.

13. v vĪi zsĪAP gۯ D D v UAzs zA PgAP, gAzAP D GAq PgAP vAPA gۯ.

14. vīA gAwA jA vA, zPAļ D dAiۣAaA smA vĪi vAwA Pqģ D CPgAP v.

15. vĪ PZ D zPAZ ziA Pqģ D zgAP D CPgAP v.

16. v vĪi ZPAP D ZPjAP, vĪi gAv g qAP D UqAP gģ D P Aiۯ.

17. vĪi AqZ zsAv KP Am v gۯ D vī vZ Uįi evv.

18. v ø Aiv vz, vīZ iUģ Wv v gAiiP Uģ vī ƨm igۯv, u v g vĪiA e A .

19. u AiįaA GvA DAiAP P PƯ e . vAtA A : ! DiA KP gAii eAii.

20. vz D g gA jA evA. D gAii Dg gdn ZAiۯ, D sq v D DA gheA ghdۯ.

21. Aiį P AUA vA UA DAi̯A D vA gZ PAv WA.

22. g vP A: vAZA Gvg DAii D vAPA KP gAii . vz Aiį EAiįZ ģAP A: nA Z, gP D gP!