AiįZA AiA ŸP

23 zz PɬïAv D fåsZ CguAv

1.     zzP Rg Ľ: PɬïZg zsq Wv D ļRA mv.

2.     zPģ vuA g VA ZgA: A Zģ v AiiA Pq qAii PgA? g zzP e : Z, vA AiiAZg dAii gۯAii D PɬïP mAiۯAii.

3.     u zzZ ģA vP A: DiA AU dzAvZ gAv . vg AiiA gzs ghdAP PɬïP v DiA Qw Zq gAv Ai?

4.     zz v g VA ZgA D g vP e : PɬïP Z, QvP A AiiAP ve vAv WۯA.

5.     zz D ģA A PɬïP Uɯ D AiiA Pq ghe. vuA vAaA UgA A D vAPA g ư; jA vuA PɬįZ AP mAi.

6.     CįPZ v CAiivg PɬįAv zzA ģ DAii vz, v D vAv Jsz Wɪ DAii.

7.     zz PɬïP Uɯ u P Rg ļZ vuA A: zɪ vP e vAv W. zgA D DqA D gAv vg gģ vuA DPZ A Pgģ Wv.

8.     GAv PɬïP Zģ zzP D vZ ģAP zsg Swg U PP ghe PgAP DAi.

9.     DP Aii PgAP Aiīv u zzP Pv eA D vuA AiidP CAiivgP A: Jsz AU q.

10. GAv zz A: g, EAiįZ zɪ, iP Uģ PɬïP AiĪ v gZ PgAP Aiīv u ve ɪPP Rg ļ.

11. AA DAi̯ iuA v RgAZ Aiv? g, EAiįZ zɪ, A ve VA w PgA, ve ɪPP A Pv Pg. g e : Aii, v Aiv.

12. vz zz ZgA: PɬïZ iP D e ģAP Z Dã Pgۯ? g e : Aii, v vĪiA vZ Dã Pgۯ.

13. zPģ zz D vZ Ĥ, Īig A du, Pɬï x sAii g D xAAii AU sAAP U. zz Pɬï x ģ Uɯ u P Rg ļZ vuA DA Aid qA.

14. zz CguAv PmA g; v få CguZ zAUA g. vP gP ø zsۯ eg, g vP vZ vAv qAP A .

15. zzZ fê PqAP sAii g u zzP ӯA; vz v fås CguZ gɱAv D.

16. Z v eƣv xAAii zzA DAi D vuA vP zɪZ A zsAii A.

17. vuA A: AiģP, QvP vA e Aii Z vAv q AAii. vĪA EAiįZg gdn ZA eAii D A ve GAvA ܣ WvA. CA WqۯA u e Aii P Pv D.

18. vAtA zUA g Pg KP Pgg Pɯ. GAv zz gɱAv g, eƣv D Wg Uɯ.

19. xq fv VAiiAv A Uɯ D u: zz eɲƣZ zQuP D Qï zAUZg, gɱZ PmA D zsA ţ g.

20. zPģ gAii, ez vP AiA RIJ D, vz Ai; vP gAiiZ vAv AA Pi DA.

21. A: vĪiA e ZZg sU Swg g vĪiA Dz A!

22. Z D v Q Rg Pq, v g v eU D PuA vP xAAii ɯ vA zsģ Pq; QvP v sêZ AiQ۪Av u AA DAi̯A. 

23. v ţ g v eU zsģ Pq, D v Rg Wɪ eɲA AiAii.  vz A vĪ A AivA D dzZ PmA zsA A vP zsģ vA.

24. zPģ v sAii g D ZP Ai fsP Uɯ. v ɼg zz D vZ Ĥ eɲƣZ zQuP D CgAv iãZ CguAv D.

25. D vZ Ĥ zzP zsģ DAi. zzP A Rg ļZ, v P zAţ iãZ CguAv RqP Uɯ D xAAii g.

26. zAUZ JP PIJ Uɯ, D zz D vZ Ĥ zAUZ DP PIJ.  zz x ZPƪ WA Swg zAۯ, D D vZ Ĥ zzP D vZ ģAP zsgAP vAPA q Wģ VA VA gۯ.

27. vz KP zv A AiĪ u: vv Ai, QvP AiiA Di zɱZg zsq W.

28. zza m zsgģ ZA qA D v AiiA gzs sAii g. zPģ v eUP UZgZA Rq u A qA.