AiįZA AiA ŸP

11 CvAZg dAii

1.     Īig KP Ļ GAv Cv sAii g D vuA eɱ-VAiizP q W. eɱZ ģA P A: DPq KP Pgg Pg D D ve vS gۯA.

2.     *

3.     u Cv e : vĪ Pq Pgg PgAP eA v A: DS EAiįP eP WAP A vĪ zs gP ģZ Ge zƼ PAPģ PqۯA. eɱZ iqA vP A: D EAiįZ DS zñAv zvAP zsqP DiA v ø . DiA PuZ j eg, D vP guUv evA.

4.     zvA Z VAiiP AiĪ Rg PP AV D U P q gq.

5.     vZ ɼg D AiiA m vAv DAi. vuA ZgA : P QvP gq? vAtA eɱZ A AUA vA vP Pv PɯA.

6.     A GvA DAivZ zɪZ Cv Zg DAi D v gU Pqq.

7.     vuA KP er AiiAP Wv D vAPA Pv vAZ Pq Pq Pɯ; v Pq vuA zv GzɲA EAiįZ DS zɱAv Azɱ A zsqģ : e Pu (D Aiį) m gheP sAii g, vZ AiiAP Z jA evA! gZ Aii sgƣ U P KPZ Ĥ P sAii g. 

8.     vAPA ePAv JPAAii Pgģ vAa Ut Pɰ vz EAiįZ wã S D dzZ wø eg Ĥ xAAii D.

9.     DAi zvAP vuA A: sA v v ɼg vĪiA PĪP ļ۰. zvA Zģ Rg eɱZ AP AV D v AvƸ sg.

10. vAtA P A: sA D sAii gģ vĪiA guUv evA D vī vĪiA gA vA DiA PgAAiv.

11. zĸ DA ʣ wã zA iAqA D sAvgg vuA gZg zsq W. vAtA zƣgAZ g AiiAv CvAZ Ag Pɯ. fAv Gg Ĥ Ev Aأ Uɯ Q zU Uģ AUv v.

 

P gAii P iAzģ Wvv

12. vz P AiįP A: D gAii eA e u AU Pu v? v ģAP Di vAv Aii D D vAPA fA igۯA.

13. u A: De PuPZ fA igAP e, QvP De g EAiįP PĪP .

14. GAv Aiį PP A: AiAii, D VίP ZAAii D xAAii ge yg PgAAii.

15. U P VίP Uɯ, D xAAii, VίAv, vAtA P g fg gAii Pɯ. vAtA xAAii g Pg AwAi slAi, D D EAiİvA q CAz Gv ZAi.