40 ģZA zgu

1.      DzAA sVA DAii PĸAwA sAii jA v x wA v UAZ DAii A vA v AiiAv, Ppu P ƸAP vAPA A D dq dA vAZg WA.

2.      guZ a gAv vAPA aAvɵ Pg D vAaA PA DPAv sg.

3.      ʨsv Ag v ģ x zsĽAv D UƨAv Ƽ v ģ AiiAv,

4.      vAg ģ ivg Pm zg v ģ x UtAiĪA v ģ AiiAv, gP xAAii D Pzs D Ƹg, P D GZAAii, gua gAv, gU D ghUA.

5.      gvA v D Sng ɪ Wɪ߸ۣ Uģ va z vZ wAv UAz GAii:

6.      vP xqZ PAAii Aii uv wv ɪ ļ sqA, v D zAv ZA sɣ v sU, D gheZ Aiiݣ x ģ zsAۯ ģ sɣ D wZ zȱA A v DPAv;

7.      v gQv eUP tZ v eU ev, D D gAwP PAZ Pgu vA u v v ev.

8.      QvP gP tP, eA ģP, eA ƣwP, u vAP v Zq,

9.      Aiv gu D gUۥv, Pzs D vg, WA D zP, APm D ija q.

10. A VA A v gZA D vAPA Uģ r DAii.

11. iwAiAvA Aiv vA v iwAiP v, D GzAvA Aiv vA v zAiiP v.

 

 

zs AU

12. AZ D CAii Ÿƣ v, u 鹥u zAP vUۯA.

13. CAii PiAi Aw sɣ Pƣ v, DAZ q Uqq sɣ Aii ev.

14. dA Gzg ģP AvƸ sUAP Pgu ļ, vA vAZ v ev.

15. CzsiAa Avv sAmA , PAQv A RqZg Dv.

16. vZ AAi zUg q v a, zĸA vu ĪAZ DA Ī֣ GqAiiv;

17. u zAii DzZ Gz Q, D zzsi zAP vUۯ.

18. DP eAii gA D v ģa D dgZ PiUga ft T, u AZ A ļ v Ĥ T.

19. sVA D gZA iu JP ģZA A Cg Pgv, u AZ KP Ut wu õ.

20. zPAg D AVv Pe AvƸAiiv, u AZ euAiZ U Gv۪i.

21. P D Qj AVv zsg Pgv, u AZ zsg v Gv۪i.

22. zƼ gvAii D ƨsAii A CvUv, u AZ vAwA sůA Gv۪i.

23. E AUw AiU ɼg smv, u AZ wu D w Gv۪i.

24. s D v PAZ ɼg v, u AZ Zq zzsi g.

25. sAUg D gĥA AAii yg Pgv, u AZ j z õ.

26. zq D zsAii vv, u AZ zɪa gAv Gv۪i. zɪa gAv DAP PAAii GuA , eAPA w D, vAPA zĸ RAAiiZ Dzsga Ue .

27. QvP ga gAv Dza U, U ʨs wZ D Gv۪i.

 

 

P iU

28. e v, Pga ft fAiģP, P iU gA gA.

29. DPZ eg zg Aiۯa ft, ft u RAP eAii, zĸAZA eɪu U sAii; euAii D D gQv Ĥ A PjA ZvAii Wv.

30. e vZ vAqP P iU Uq U, u vZ mAv Ge d.