30 sVA

1.      e D vZ U Pg, v vP Wq Wq ig v, D v A DP ɪnA S ļ Swg v CA Pg.

2.      e D vP ۣ qAii, v sAi eq, D D MZ ģA zsA va rP GA P.

3.      e D vP Pu v, v vZ zĸA zsA ƸZA Pgu ev, D D EA zsA vZ A Ci sUۯ.

4.      Aii gv eg v gAP sɣ ۯA, QvP D m DA wgƥ v qģ v.

5.      Du fAv Dۣ vZ AUv vP AvƸ v, D guAv vP PAAii zS sU.

6.      D zĸAZA sjPu Wv D D EAP vg Pgۯ JPP v qģ v.

7.      e D vP ivg Aii, vuA vZ WAii Az qۯ, D gP ƨP vZA Pe P̮ۯA.

8.      ziA v Wq n ev; vaZ EZ PgAP q v Gzm ev.

9.      ve vP ivg Aii, D v vP KP gAv eA ۯ, vZ AUv Sɼ, D v vP zS qۯ.

10. vZ AUv P, vg vA vZ AUv RAv sUۯAii, D ɪnA ve zAv TvAii.

11. vZ vlug vP vAvvAii P D vZ ZQAZg zƼ zsAP.

12. v vm Dۣ va Uƫ UAii, v Dۣ vZ PIJAP ig, vg v n ev D veA Gvg DAiAZ , D vP RAw qAiۯ.

13. ve vP Aii D vZA dA dq Pg, vg vZA Su vP S PgۯA.

 

 

s

14. qɣ Pv Uø ģ sAiAv D Wmm zĨ g.

15. s D sAUg Gv۪i, AvƸjv Pe wAiiA Gv۪i.

16. PrZ sAi EvA q A zĸA , PZ AvƸ Ev q AvƸ zĸ .

17. zg ftAi gu gA, A PZ q v ɪ g.

18. zsA vAqg WA PA i Pg zg CߥuA jA.

19. eA SA, eA WA Pv wP Cu Pɯ A QvA sAi? g Pv v ģa Uv Z:

20. v zP D ĸg, Azg ZAiP AUۯ e sɣ v ĸg.

 

AvƸ

21. vA vPZ RAwZ Dã PjP, aAv Pgģ vPZ AiiP.

22. PZ AvƸ ģZA fv, DAz vZA D qAii.

23. ıU W, ve PP du , vf RAv ve x Aii Pg, QvP RAw eAiiAZ fê Pq, D PuPZ w GgP q.

24. Ƹg D gU D mA Pgv, RAv ģP CPA ivg Pg.

25. AvƸjv PZ ģP eɪuSu gZ D vuA SɯA vA vZ DAUP U.