2 zɪZg vt

1.     e v, ga ɪ PgAP vA DvAii eg, vP vAiig g.

2.     itP PZ e D yg g, D WAZ ɼg AiģP.

3.     vĪA ve ø S AA Swg vP AU ig D vP ArP.

4.     eA UA veg Aiv, vZ Pg Pg, ve PAv ƹP e.

5.     QvP sAUg GeAv Wģ vv D zɪP iv ģAP PAZ DUAv.

6.     vZg zg D v vP ۯ, m mɣ Z D vZg s zg.

7.     gP AivA, vZ PPĽZg s zg, vī q eAP AQ m zsjPv.

8.     gP AivA, vZg zg, D vĪA Ei vĪiA ZPA .

9.     gP AivA, g AP, Z AvƸP D PPĽP Dɪ g.

10. Dz AZg zg W D Aii: gZg zg Pu vj g e? yguɣ vP AiĪ ZۯP vuA Pz vj Aq? vP G igۯP vuA Pz vj q?

11. QvP g zAii D PPļg; v vA sVv D PAZ A g.

12. Pg g PAP D Gzã vAP, D zã iUA Zۯ vP!

13. Pg Aq Gzã PP! vP PZ D ļ .

14. Pg vĪiA s AqAP! g ghr PgAP Aiv vz vī QvA Pgۯv?

15. gP Aivv wA vZ GvAa ɥ PjAv, D vZ U Pgv wA vZ mA Zv.

16. gP Aivv wA vP iAP zsv D vZ U Pgv wA vZ zsi zszƲ evv.

17. gP Aivv wA DA PA DA Pgv, D vZ g DAPZ SA Pgv.

18. D gZ vAv qAAii, u ģZ vAv P; QvP fv vZ v, ww va PPļ.