13 AUvA A ZvAii

1.      e qg Dq, v D v Pg, e U ģAZ AUv Pg, v vAZ jA eA .

2.      ve vAQ sAiA eA A ZP, ve Zq Av D Uø DAZ AUv PjP. iwAia r APZ PqAi UP P zj? wA JPP Dzۣ r sl۰.

3.      Uø Ĥ CAii Pg D v A qAii zPAii, zĨ ģP CAii eg, vuAZ Uu iUA q.

4.      vA Uø ģZ GAiUP qAii eg, v veA õu Pgۯ, u vA UeAv Dg, v vP Aqۯ.

5.      ve Pq PAAii EA Dg, v ve A gۯ; PZ ZZg sVA v vP jv Pgۯ.

6.      vf vP Ue Dg, v vP sĮAiۯ, v ۯ D vP s v;  ve Pq vAiģ Gƪ uۯ: vP QvA eAii?

7.      D q eɪA ɼg v vP S Pgۯ, D zã wã A vP jv PgZ, ɪnA vP ɪ ۯ. GAv vA vP A ļg, v vf PjA sqA v D ve A D vQ Aiۯ.

8.      PuAZ vP sĮAii߱A ZvAii W, D veZ Su A S eAiiP.

9.      s ģ vP DƪA g, vA vf RIJ zPAii, D v vP gv gv DƪA v.

10. zq sqA gP, vg vP v nA nv; Zq Aii gP, vg vP vf g qv.

11. v ve gjZ u RAP Aiv PjP, vZ eAii GvAZg zjP; QvP A ü ve VA Gƪ v vf jP Pgۯ D ģ ģ vf v Pgۯ.

12. Um A v Ĥ zAii v, vP Aii PgAP AzAv WAP v nA g.

13. eUv g D q ZvAii W, QvP vA veZ A ZAii.

14. *

15. gP t D ewZ tZ U Pg, gP Ĥ D ɯZ U Pg.

16. gP t D ewZ t A v, gP Ĥ D jA D ģZ AUv Pg.

17. Ư D ɽAi zsA i QvA D? v D sP zsAAii vAZ.

18. uAUm D m - AZ zsA P Aw DAAiv? Uø D zĨ - AZ zsA P Aw DAAiv?

19. CguAwA UqA Aa Pg evv; vZ jA zĨ UøZ Zg ev.

20. U Sۥu PAm, vZ jA Uø zĨP PAm.

21. Uø Dz qۣ vZ E vP Dzsg vv, zĨ qۣ vZ E vP lģ Wv.

22. Uø gg vP zsgAP eAi v Dv, v PA ɥuaA GvA GAiig vZA CAz Pgv. zĨ gg, va pP Pgv, vuA euAiaA GvA GAiig, vZA PuZ DAị.

23. Uø GAiiۣ VA iˣ gv, vuA GAiiA vA ļ AiiAv Ggv. zĨ GAiiۣ P u:  Pu? v Dzv eg, vP lģ AiiAv Wv.

24. v x Q D w UøPAii j, Czs ģZ CAii iuA zĩPAii q.

25. ģZA Pe vZ Zɺg v, g Swg Aii Swg.

26. Sļ AvƸjv Pa Ru, u u gZAP Ppu aAva Ue.