11

1.     ve GAq GzZg GqAii, eAii P GAv vP v ļۯ.

2.     v Dm duAP ve Pq D vA Alģ , QvP xg PA WA AivA u vA uAAii.

3.     PĥA sgƣ Dg, wA v xg vv. gP zQuP GvgP qg, dAAii v q, xAAii v qƣ  D.

4.     e gA v D, v PɢAZ MA, e PĥAZg õ v D, v PɢAZ A.

5.     DAii UsAv D qAP fvZ P ļ u vA uAAii, vZ jA, UA gZ v zɪZA Pi vA ӣ WA PAAii.

6.     PA A A, Ae AiiAv ve vAP  ɪ P, QvP RAAiiAii zã A A RAAiA ĥs evA, zƣA zsA RAAiA gA u  vA uAAii.

 

ivj Aii

7.     Geq P, AiiZ P ɪ zƼ evv.

8.     Ĥ eA gA fAiv eg, v gA v AvƸ fAiA,  u AUvZ CAzgZ ø eAi Dv u GUظ zgA. AiAA D vA UA x.

9.     vm, ve vlug AvƸ fAi, ve v Aig veA Pe GA, ve PZ CvUA iuA D ve zƼAZ D iuA Z,  u U AiiA zê vP wP G Pgۯ u GUظ zg.

10. ve ģAw aAv Pqģ GqAii D ve PrAw zS Aii Pg; u vlu D P Pø x.