11 D sng zsizv

1.     f E Aii vī Ƹģ eg! zAiiPg eA EA Ƹģ g.

2.     vĪëA zɪP D vZ G iP D. QvP AA vĪiA KP zzVA U Pg Av, KP Dm DAPjj vĪiA Qa wu Pg Mţ Av.

3.     u D Pnåu JP r vAZ vīA ģA Dq DZA sgƣ q ewv D Q xAAii zs D Ħv ftAi x vī Aii gv u iP gAv Go.

4.     QvP Pu JP Aiê D Um Pɯ ed zP zĸ KP ed Um Pjv eg vī JzƼ Wv Cv zP zĸZ KP Cv A zs eg D vĪiA Um Pɯ Īv zP zĹZ KP Īv vĪiA A Aiv Pg eg A UA vī Ƹģ gv!

5.     Du õ zsizv u RۯA A PAAii u iP .

6.     A KP q AUzg Aii eA g; u euAiģ A QvA Gu? Pq AiiA AzsA A P u AA vĪiA gd Pg zRAiiA.

7.     zɪa Īv sAPP vĪiA Um Pg, vĪiA Aii Pq Swg iPZ AA Pg Wv. AvA f PAAii u ZP D?

8.     vī ɪ PgP g v sAZ RZg fAiĪ vAPA AA CquP W.

9.     vĪ zssA Dۣ RZP e vAv PAAii ۣ A UeAv qA vg vĪiA PuPZ AA v ɣv; QvP izäAii x DAi sA e U Ue zsj. RAAiAii sɣ A PuP KP eA eAii߱A AA ZvAii zsg D sqA A zsgۯA.

10. e xAAii D v QZ AUA: DS DSAiiAv f rP A PuP vAPA.

11. D QvP? A vĪ U PjA tģUAii? A vĪ U PgA u zê eu.

12. dA A DvA gA vAZ jv gۯA. D Du P u zSƪ rP GA Azs zsۯAP v ļA PgۯA; QvP D zsgZ ĸA Av v Dçj u Sv.

13. v U sng zsizv, Pn r D Du QZ zsizv u ø AU D.

14. vAtA CA PɯAv Ce . QvP v Aii GeqZ zêzvZ ø W.

15. vg vZ ɪP wAvuZ ɪPAZ ø Wv eg AvA ø . u vAZ PA iuA vAZ CAv ev.

 

 

D tAiigu Swg Ƹ P

16. A v AUA: A u PuA aAvA P. u vA vī aAvv eg A Z u S D f xr Aii DAii.

17. f qAii e AUv Sv A DvA AUAP vA vA ƫAiiZ wP eA Aii, u KP ɥuPA A GAiiA.

18. g du QP AVA Av D qAii GAiiv eg AA vA QvP GAiAi?

19. vī zAv zPģ z vA xAAii vī QwA ƹP!

20. Pu JP vĪiA Uįi Pjv eg, DP vĪiA ưv eg, DP vĪiA UAii eg, JP vĪiA U S eg w JP vĪi ǯg xq ijv eg vī C PA xAAii QwA ƹP!

21. jA ZAP DiA vu u M̯ A iP e eg . u Pu Ĥ D qAii AUAP sqA g eg j A A uA - A qAii AUAP sqA gA. 

22. v ɨUg? A ɨUg!  v EAiįUg? A EAiįUg! v DiZ AvvZ? A DiZZ AvvZ!

23. v QZ ɪP? - ws e ģj A GAiiA A - A vAZ CP QZ ɪP! vAZ eAiA Zq A gA, vAZ Zq AzsAv qA; S v ig AA Sɯv, Qvñ gģ AZA.

24. dzɪAU KPuѽø ig AZ AA Sɯv.

25. wã iP gvA ig; KP iP svAii, wã eA vgA smA; KP gv D KP ø zAiiZ GzAv A GgA. 

26. eAii e AiiA e Aii DAii CAii Qv u AU! CAii DAZ, CAii ZgAZ, CAii eZ zò P x, CAii g ewAZA x; CAii gAv, CAii gAƯAv, CAii zAiiAv, CAii Ww sA x.

27. A֨sjv Pgģ, Qvñ gw z Rģ, sPɣ D vɣ, g G Pq, A vq D AUu ۣ GU qģ A eAi P֯A.

28. D g PA Aii iP D q sg, u ĸ v sAZ ĸ.

29. Pu v s Cv D A vZ v CvAii sVA? Pu JPP Aii zS ļv eg A Av A?

30. A f sg GAiiA eg f CvAii zSƪ v AVAa A sg GAiiA.

31. Di ƫAii ed QZ zê D - v P eA! - A sm GAiiA u eu.

32. A ziAv Dۣ iP zsjdAii u Dgv gAiiZ Cw v gZg g zg. u KP zAv ƪ UgZ KP dɯAv iP zAAi D CA vZ vAv A mA.