10 D tAiigu Av a e

1.     A, , QZ ۪Aiģ  D  sƼɥu vĪïVA KP AiQP Gg iUA - A e (vī AUv v jA) vĪ zsA Dۣ g. u vĪ x Aii Dۣ zsgP. 

2.     gU۪i iuA D ZA u tۯ xqA gzs, eA zsg PA u AA zSA aAvA. u vĪ zsA A Aivۣ AA PpuAiģ Gƪ Azs vĪ xZ iP ļ eA u A iUA.

3.     D Cv AAiiAv fAivA vA RgA, u AAiiZ vS D ghdA. 

4.     Di gheaA vgA gU۪iaA Aii Ug zʫP Pv Dģ PnA geA PgAP Pv vA. VA vPA D Pg GqAiiA.

5.     zɪZ u gzs Gg U Ug D PƸ WA; ģaA VA PA Pʢ Pg QP D S PgA.

6.     vī vĪiAZ zsAiuP Au Mţ vZ gP PP P A D nA gA.

7.     zƼAP vA iv vī Az Pgv. dg JP Du QZ u DZ qAii GAii, vg v A v aAvģ A: v QZ vg vZ DĬ.

8.     vĪi Swg Aii, vĪ q Swg ƫAii iP CPg Av AA E qAii aAv eA g; u CA aAvAv iP PAAii e sU.

9.     vA u vA SAv vĪiA sɵA̬ A RIJ jA.

10. xq tAP g: aA vA dqAiaA D Ppu PaA; u D zsA AiQP xg Dۣ v Cv D vZ GvA g A sU.

11. CA tۯA EvA wAv zsgA: Aii Dۣ Di vA SAv D fv RqRq wvZ fg Dۣ Di PA D RqRq.

12. DZ rP GAiiv vAZ sɣ eA DiAZ vAPA g PgAP DiA zsg . DuZ q u aAvģ JPPP g Pgģ v DAZ ɥu zRAiiv.

13. u D Uq Gv DZ rP GAiiA. zɪZ Di PiP W Uq D, D vī PjAxUg Ur vg.

14. D vī Ur vg zPģ D Qa Īv Wɪ vĪ zsA AiA DAiiA. D vī sAi ev eg vĪòA DAii A v Pɰ Uq AA Gvgçj evA.

15. gA Pɯ DZ u zSA Uq Gv D qAii GA D vAiig A. u D s EvZ: vĪ sx qƣ Aiv vAZ D s vĪg Zq D Zq qA.

16. CA ogAi Ur vgZ gţ vĪi UA sAii Aii Īv UlۯA s DiA D. vju DPZ Ur vg ļA vA P D Av AZ s u qAii GA D vAiig A. 

17. v ŸP u, Pu qAii GAii eg, Q xAAii v qAii GA.

18. QvP DaZ rP AU v Aii, Ug ea rP ƫ AU v Ĥ Ut.