0. dĪA iuA Īv

7

 

 ed D vZ s

 

1.    Z GAv ed UAiiAv sAAP U. dzɪ vP fɲA igAP zsۯ zPģ dzAiiAv uAvuA sAAP vP ģ vA.

2.    dzɪA Zƫ vAAa g VA .

3.    zPģ vZ sA vP AUA: vA AUZ sAii g dzAiiP Z. A vA PgAii wA PiA ve A.

4.    Cu ArP eAiiAii u zs v Ĥ DA PiA UĦA A Pj. CA PiA vA PgAii eg, U Ag vP ɸPA Pg.

5.    vZ s Aii vP v䤣v.

 

6.    edģ vAPA AUA: e s v ü Cdƣ AiA ; vĪiA eg Pq P JPZ.

7.    AgZ vĪ zõ PgAP eAii; u iP v zöv. Pgu A vZ P Sm tģ zSƪ vA.

8.    P vīZ Z, A P Z, QvP e ü Cdƣ VA AP .

9.    EvA AUģ ed UAiiAvZ g.

 

ed vAZ P v

 

10.           u vZ s P Uɯ GAv vƬ Uɯ. GVA Aii Ug UĦA.

11.           Z dzɪ v RAAii D? t Zjv vP zsۯ.

12.           vZ Av P di zsA eAiA ŸA GƪA ZۯA. v g Ĥ u xq uۣ"Aii, v PP slAii" u g uۯ.

13.           u dzɪAZ Aii A Pu vZ Av GUA GAiiv.

 

14.           g CzsP C e Aiv, ed zɪ vg g PA U.

15.           dzɪ vzA Ce ţ u: ģP P , vg P Ew euAii RAAii x?

16.           edģ vAPA e ê A: f Pƪ fZ Aii, Ug iP zsqa.

17.           zɪa RIJ PgAP CQvP, f Pƪ zɪa Q eZ wAw, vA iv.

18.           e Pu CøQA GAii, v CZ i eqAP zs; u e Pu DP zsqZ i zs, v vɪAv, vZ xAAii Pm .

19.           Aiӣ vĪiA AiĪi A Aii? u vĪ zsA PuZ vA , vī iP fɲA igAP zsv QvP?

20.           P e : vP zAg U, Pu v vP fɲA igAP zs?

21.           edģ e : AA JPZ DZAiA PɯA D vī ĸ vA ɪ fv v.

22.           Aiӣ vĪiA ģv Pg PAi W - ģv Ai x DAii u Aii, Ug ŪeA x. D v vī ģv Pgv.

23.           AiZ PAi rAi zPģ, v Pu JPP dg ģv Pgv, vg AA JPP v v g PɯP eg vī gU mv QvP?

24.           vAq ɪ vī sʸ ãPv, w Pg sʸ Aii.

 

ĹAii ZV?

 

25.           egdɪiAv xqA A DAị A: v fɲA igAP Aiv Pg Dv PZ Aii?

26.           vg AU v gAU GAii D Pu vZ gzs Prv! Z Qø u Di sqgAP Pv eAUAii?

27.           vg RAAi u D euA; u Qø Aiv vz v RAAi u PuP Pv DA .

28.           zPģ zɪAv Pƪ Dۣ edģ q A: A Pu D RAAii x DAiiA u vī euv? eøQA A AiA ; iP zsq v vɪAv. vī vP Ṃv; u A vP MvA.

29.           Pgu, vZ x A DAiiA; vuAZ iP zsq.

30.           wvg v vP zsgAP zsۯ; u PuAZ vZg v Wƣ; QvP, vZ ü vzƼ AiA v.

31.           vg P zs g du vP vAP U. vAtA A: Qø Aiv vz Pg vZ Zq DZAiiA PgۯUAii?

 

edP zsgAP gAP zsqv

 

32.           P ed Av Ÿƣ GAii AV sjeɪAZ PAv q; v zs AiidPA D sjeɪA vP zsgAP u gAP zsq.

33.           edģ vzA A: D xqZ  P A vĪ AUv DA; GAv iP zsq A A vA.

34.           vī iP zsۯv; u A vĪiA ļѣA. A DA xAAii vĪi AiA̬ eA.

35.           dzɪ v JPP tAP U: DiA A ļ eP RAAii Zg DUAii? g ewAZ UAA Aq dzɪA zsA Zģ vAPA PAiۯUAii?

36.           vī iP zsۯv; D A vĪiA ļѣA. D A DA xAAii vĪi AiA eA GvAZ Cx QvA?

 

Gza ghg

 

37.           Z iu D Zq zeZ ed G gţ q v u: Pu vɯ eg v e A AiA D AiA.

38.           v ŸP DA u: e Pu iP v vZ PAv x GzZ ghj Giۯ.

39.           DP vۯA Wɪ D v Dv Av edģ DA A. ed Cdƣ ĻĪAv eA v; zPģ v Dv A v.

 

P zsA z﫪z

 

40.           A GvA DAị P di zs xqA A: e e AiĪ D v Z!

41.           g Z v Qø! u. u g xq u: Qø UAii x AiĪvV?

42.           Qø zzZ AvwZ; zzZ vɪiAv v dv tģ v ŸQA AUA Aii?

43.           DA vZ A P zsA AUq e.

44.           xq vP zsg Pz PgAP zsۯ. u PuA vZg v Wƣ.

 

dzɪAZ sqgAZ ɫ

 

45.           g nA DAi vz zs AiidPA D sjeɪA vZïVA ZgA: vP vī zsg q QvP?

46.           gA e : Ĥ GAii v sɣ PuZ Ĥ JzƼ GA .

47.           sjeɪA vAPA A: vīĬ vP vV?

48.           Di sqgA Q eA, sjeɪA Q eA, JP u vP JzƼ vA D?

49.           AiĪia MP Aii v PZg g se!

50.           xAAii d sjeɪA zsA Pzɪi JP; v DA edIJA Uɯ.

51.           vuA vZïVA A: KP Ĥ QvA AUA vA ɯ Aii v QvA Pg vA ɯ Aii, vP ZQzg PgAP DA AiĪi DiA q۪?

52.           v vP u: vA KP UAiiUgUAii? v ŸP Z. UAii x Pu Gӣ u vP PۯA.