0. dĪA iuA Īv

6

 

 

AZ eg PP eɪu

(ivɪ 14:13-21; iP 6:30-44; P 9:10-17)

 

1.    Avg ed UAiiZ gêg Gv ɯ vrP Uɯ. (P wjAii gêg tģ A DA.)

2.    q KP P d vZ m v, QvP vuA qɸA Swg PɰA CZAiiA vAtA ɰA.

3.    ed KP zAUg Zq D D A AUv xAAii .

4.    dzɪAa g VA .

5.    edģ D zƼ Gg sAtA õ Aiiۣ, q KP Pd D A Aiv vA ɪ VA A: Ev PP SP GAq D RAAii x ƯP q?

6.    (P PAZ Swg vuA CA A; Cu QvA Pv D vA v AiAZ eu D.)

7.    e : Ev Pq duAP EA EA g zƤA zɣgAZ GAq ɣv.

8.    v vZ A vg CP, A zZ s DAz, AVU :

9.    AU Pu JP sUVA AZ dZ GAq D zã i Dv. u Ev PP A RAAii?

10.           edģ vAPA AUA: PP Aii. zz ĤZ Īig AZ eg D. vg vAPA PAP AP zsjg vu eAiA DA.

11.           edģ GAq Wv D zɪP CUA ê AP Am; vZ jA i Alģ . v Pq zszƲ eɪ.

12.           vAZA msg eê evZ, ed D AP u: Gg Pq g JPAAii Pg; PAAii q PgA P.

13.           S evZ AZ d GAqAZ Gg Pq vAtA JPAAii Pɯ D g zA sjA.

14.           edģ PɯA A DZAiA ɪ P u: AjA AiĪ D v Z eAiiAii, AvA zĨs !

15.           DP gAP D gAii PgAP v P AiĪg D u edP PAZ v JPZ Ǽ gv zAUP Uɯ.

 

ed GzZg Z

(ivɪ 14:22-33; iP 6:45-52)

 

16.           Ae evZ edZ zAiiPqɣ zAţ Uɯ.

17.           Zg Zqģ, zAiiZ ɯ vrg D PsA PIJ v v. wv vg PP e, D ed vzƼ v D xAAii nA AP v.

18.           wvg KP g gA AP g eA D zAi GZA e.

19.           ZquA wã Zg ʯA v vAqģ Aii eAii, vzA zAiiZg Zv ZP VA gۯ edP vAtA zS; v Aii PA.

20.           edģ vAPA AUA: AiģPv; A v.

21.           vz v vP Zg Wɪg D. u Z vPuZ vAtA AP eAii v vrP Zģ U.

 

P edP zsģ Aiv

 

22.           zĸ d P gêgZ ɯ vrgZ gţ D. Dz xAAii D JPZ zu, D w vAtA ɰ. ed D A AUv Zg ZqAP v e, DA EvPZ Gv Uɯv ev u P aAvۯ.

23.           wjAii x sAii g DAii zu vrP Aiê U. ƫAii CUA vZ P GAq Sɯ w Īv UgZ D.

24.           ed eA vZ eA, xAAii v vA ɪ, PZ ztg Zq D edP Ƣv PsAP DAi.

 

ed fvZ GAq

 

25.           ed PP gêgZ ɯ vrg ļ; vz v vZïVA u: ù, vA AU Pz DAiAii?

26.           edģ e : vZ A vĪiA AUA: iP vī zsv vī Ru zS zPģ Aii, UI zszƲ ev Aii vī GAq Sɯ zPģ.

27.           ev v Su Swg vī gA Aii, Ug g vī P ftAiP v Su Swg. A Su ģv vĪiA v; QvP zɪ vZg D CPga g W.

28.           v vAtA edįVA ZgA: zɪP ivv v P DzsgAP D QvA PjeAii?

29.           edģ vAPA e : zɪ zsqP vī veAii, Z vP i w P.

30.           v vP u: vA eg, D ɪ vP v䤱A vA P Ru Pg zRAiiAii? P P vA PgAii?

31.           vuA vAPA (Ug x) GAq SA u v ŸQA AU iuA Di ŪeA CguAv i SɯA Aii?

32.           edģ vAPA e : vZ A vĪiA AUA: VAZ GAq Aiӣ vĪiA A ; Ug Rg VAZ e vĪiA v.

33.           QvP e VA x zA D AgP fê v vZ zɪZ GAq.

34.           vAtA A: Aii, GAq DiA zAZ !

 

35.           edģ vAPA AUA: AZ v fvZ GAq, e A Aiv v PɢAZ sPɪѣ; iP v v PɢAZ vɪѣ.

36.           t AA vĪiA CA AUA: vī iP zS vg vī iP v䤣v.

37.           e Cã PɯA UA e A AivA, D e A AivP A PɢAZ Aii PjƣA.

38.           QvP A VA x zAţ DAiiA f RIJ PgAP Aii, Ug iP zsqa RIJ PgAP.

39.           D iP zsqa RIJ : vuA e Cã Av JPP Aii AA UAiiAi, Ug iu vAPA AA fAv GoAiAii u.

40.           vP zRۯ D vۯ w JPP P fv ļdAii, Z e a RIJ. A vAPA iu fAv GoAiۯA.

 

41.           Cu VA x zA GAq t vuA AUA zPģ, dzɪ edP ťgAP U.

42.           v u: deZ v ed Aii? Z DAii D Aii D ṂAUAii QvA? vg Du VA x zAţ DAiiA tģ u eg PA?

43.           edģ vAPA e : vī JPP UtuPv.

44.           iP zsq vP A q Rjv PuZ e A AiA P; A vP iu fAv GoAiۯA.

45.           wA ĸ zɪUA Rz P۰A tģ zZ gƪ WA. P P ê, vZ xZ P v gP e A Aiv.

46.           vA g P PuA zS u Aii; e Pu zɪ x DAii vuA JP v P zS.

47.           vZ A vĪiA AUA: e Pu v vP P fv ļ.

48.           A fvZ GAq.

49.           vĪi ŪeA CguAv i SɯA, vg v ƣ .

50.           u Ug x zAţ DAi GAq v Aii; Pu v SAii eg gѣ.

51.           AZ v VA x zAţ DAi f GAq. GAq Sv v P fAiv. AgP fv ļP A vA v GAq eAZ i.

 

52.           wvg dzɪ JPP z﫪z Pgģ u: vuA DiA DA i SA A eg PA?

53.           zPģ edģ vAPA AUA: vZ A vĪiA AUA: vī ģvZA i Sɯ Rjv D vZA gUg Aiį Rjv vĪ xAAii fê Dѣ.

54.           e Pu eA i Sv D e gUv Aiv, vZ xAAii Z fê D; D iu A vP fAv GoAiۯA.

55.           QvP eA i RgA Su D eA gUv RgA ê.

56.           e Pu eA i Sv D eA gUv Aiv, v e xAAii fAiv D A vZ xAAii fAivA.

57.           dA fAv iP zsq D AZ A fAivA, vA e Pu iP Sv vƬ e A fAiv.

58.           Ug x zA GAq. vĪi ŪeA Sɯ v GAqj Aii; v ƣ . e Pu GAq Sv v P fAiv.

59.           PsAZ UUAv Pƪ Dۣ vuA AUA GvA A.

 

P fvaA GvA

 

60.           edZ A zs g du A DAị u: GƪA v eA! vA DAiAP PuP eAii?

61.           AvZ DZ Uttģ Dv u ed iӯ, D vAPA u: A DAị vĪ sx zsAq?

62.           vg ģvP Ai DPqɣ Zqģ nA v ɱv eg vī QvA uv?

63.           fê gP Dv, Ĥ RAAiiP Gg. A vĪïVA GAiiA wA GvA DwP fê .

64.           vg vĪ zsA Dv xq v䤣v v. (v䤣v Pu D DP Wv gã Pgۯ Pu u ed Īg xZ eu.)

65.           D v v u: zPģZ AA vĪiA AUA: vA zuA Rjv PuZ eøA AiA P.

 

66.           Z GAv edZ A vg g dt vZ AUv Aqģ nA v.

 

67.           v g duAP edģ A: vīĬ ZAP zsv?

68.           iA z vP e : ƫAii, D PuA ZA? veïVA Dv GvA P fvaA.

69.           vAZ zɪZ sUɪAv u D vA D DiA Sw D.

70.           edģ e : vĪiA g duAP Aii AA AZģ Pq? vg vĪ zs JP zAg!

71.           vuA A A iA EjAivZ v dz Av, QvP dz gAv JP e߬ Wv Pg vP gã PgAP D.